Memorija

U okviru lokaliteta prezentovane su dve memorije. U pokrivenom objektu prezentovane su dve. Memorija označena kao G-4816 je jedan od najreprezentativnijih objekata te vrste na nekropolama Viminacijuma. Radi se o krstoobraznoj memoriji sa 11 grobnih mesta. Orijentisana je sever – jug sa devijacijom od 35 sepeni severnim delom ka zapadu. Ulaz u memoriju je sa južne strane. Gradjena je od opeke vezane krečnim malterom. Ulazilo se kroz ulaz dužine 5 m od čega su samo stepenice u dužini 3,70 m. Ovim vrlo strmim stepenicama silazilo se na dubinu od oko 3 m na kojoj se nalazio pod objekta. Pretpostavljena niveleta prvog stepenika bi odgovarala niveleti temena krstastog svoda nad centralnim prostorom. Širina ulaza je 0,95 m. Očuvana su samo poslednja dva stepenika dok su ostali uništeni radom mehanizacije. Centralni prostor je kvadratnog oblika. Zidovi su bili omalterisani krečnim malterom sa primesama tucane opeke. Malter je fresko oslikan. Očuvani su mestimično tragovi zelene boje, dok ivice grobnih pregrada prati crvena bordura. Pod memorije pokriva sloj maltera koji je i vezivao leptiraste podne pločice koje su danas očuvane samo u centralnom delu. Na opekama stepenica i podnim pločicama uočavaju se izlizane ivice od stalnog korišćenja – odnosno hodanja tokom dužeg perioda prilikom poseta preminulim članovima porodice.

Na severu, istoku i zapadu nalaze se po jedna pravougaona konha sa tri grobne pregrade. Ulazna konha na južnoj strani ima po dve grobne pregrade levo i desno od ulaza. Sve grobne pregrade bile su zasvedene. Svi grobovi su opljačkani i uništeni.

Na 1,5 m od jugoistočnog ugla memorije G 4816 locirana je druga memorija G-4815 sa devet grobnih mesta. Ona je orijentisana u pravcu sever – jug sa devijacijom 36 stepeni severnim delom ka zapadu. Ovaj objekat je u većoj meri oštećen pljačkom i vadjenjem gradjevinskog materijala. Memorija je gradjena od opeke vezane krečnim malterom. Zidovi su omalterisani iznutra i na njima se uočavaju tragovi crvene, zelene i plave boje. Posmrtni ostaci pokojnika nisu nadjeni sem pojednih sitnih fragmenata dislociranih kostiju. Memorije su konzervirane i prezentovane u okviru objekta u krugu termoelektrane Kostolac B.

Galerija