Logo Fondacija dizajn

Fondacija „Viminacium“ osnovana je radi afirmacije, popularizacije i unapređivanja naučno-istraživačkog rada i njegovih rezultata na arheološkom nalazištu Viminacium.

Ciljevi Fondacije su unapređenje i popularizacija istraživanja graditeljske i druge kulturno-istorijske baštine antičkog perioda na arheološkom lokalitetu Viminacium, unapređenje zaštite, prezentacije i valorizacije kulturno-istorijskog nasleđa u duhu Ljubljanske konvencije Saveta Evrope kroz građenje naučno-pedagoških kapaciteta za istraživanje, proučavanje, zaštitu, konzervaciju i prezentaciju ukupne kulturno-istorijske baštine arheološkog lokaliteta Viminacium.

Do sada fondacija je bila angažovana na organizaciji konferencija, kongresa i javnih događaja na prostoru Viminaciuma.