Nove tehnologije

 
Ekipa istraživača iz Centra za nove tehnologije već 5 godina učestvuje na arheološkom projektu Viminacijum, gde razvija i primenjuje metode nedestruktivnog istraživanja terena. Tu se pre svega radi o primeni savremenih geofizičkih metoda prilagodjenih arheološkim potrebama. Pored geofizičara, u okviru Centra, primetno je i angažovanje naših eminentnih stručnjaka iz drugih oblasti istraživanja, kao što su profesori sa elektrotehnike, geologije, fizike, hemije … Metodologija istraživanja velikog arheološkog nalazišta kao što je Viminacijum podrazumeva obradu i interpretaciju satelitskih i aviosnimaka, zatim primenu geofizičkih metoda kao što su geoelektrična, geomagnetska i georadarska, kao i korišćenje vrhunskih geodetskih uredjaja (optičke i GPS totalne stanice) za globalno satelitsko i zemaljsko pozicioniranje. Na ovaj način, svi podaci registrovani na samom terenu, postaju deo jedinstvene baze podataka, što omogućuje sagledavanje svakog novog rezultata u znatno širem arheološkom kontekstu.

Primena geofizičkih metoda u arheologiji zasnovana je na posmatranju varijacija fizičkih polja koja se posmatraju. Obzirom da se radi, uglavnom, o niskom intenzitetu registrovanih anomalija nekog fizičkog polja (gravitacionog, magnetskog, električnog, elektromagnetskog …) potrebni su i savremeni sofisticirani instrumenti koji mogu takve pojave izdvojiti. Današnji stepen razvoja instrumenata i računara svakako omogućava primenu različitih metoda u okviru arheoloških istraživanja.

Rezultat primene novih tehnologija na arheološkom lokalitetu kao što je Viminacijum, svakako je sagledavanje jednog velikog prostora u relativno kratkom vremenskom periodu i to nedestruktivnim metodama. Na osnovu dobijenih rezultata omogućeno je projektovanje arheoloških istraživanja sa velikom preciznošću i efikasnošću. Pored toga, zahvaljujući 2D i 3D analizama podataka, sada je moguće i prepoznavanje arheoloških objekata pre samog iskopavanja.

Galerija