arkwork_logo_small

ARKWORK je projekat COST šeme koji je počeo 2016. i završiće se 2020. godine. Uključuje partnere iz dvadeset i tri evopske zemlje (Finska, Švedska, Irska, Island, Austrija, Velika Britanija, Danska, Hrvatska, Makedonija, Slovačka, Nemačka, Malta, Grčka, Izrael, Litvanija, Španija, Italija, Poljska, Mađarska, Holandija, Portugalija, Bosna i Hercegovina, Srbija). Ispred Arheološkog instituta, ovim projektom rukovodi dr Milica Tapavički-Ilić.

Ciljevi projekta su utvrđivanje standarda arheološke delatnosti,  razvijanje saznanja o radu arheologa i podizanje opšteg interesovanja za ovakav rad, kao i uključivanje drugih profesija u arheološki rad na terenu.

Aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta podeljene su u četiri radne grupe.

Prva grupa se bavi arheološkim radom na terenu. Kroz prikupljanje medota i sagledavanje strukture i mogućnosti savremenih, više-disciplinarnih terenskih istraživanja, izvode se zaključci vezani za sličnosti i razlike u terenskim istraživanjima u zemljama – učesnicama projekta.

Druga grupa se bavi integracijom i unapređivanjem smeštaja i korišćenja muzejskih zbirki, ali i ostalih vrsta arheoloških podataka. Takođe, u okviru ove grupe se razrađuju načini prezentacije navedene arheološke građe u društvu i javnosti.

Treća grupa okuplja i sagledava zajednice koje su zainteresovane za arheološki rad, ali kao nešto što nije njihova profesija. U određenim kontekstima, takve grupe mogu da doprinose prezentaciji arheološke građe i podizanju svesti o prošlosti određene teritorije ili zajednice.

Četvrta grupa sagledava i unapređuje saznanja o raspoloživim arheološkim stipendijama, koje se odnose na akademike, profesionalce, ali i na pojedince koji su na razne druge načine uključeni u arheološki rad.

Više detalja o ovom projektu se može naći na: https://www.arkwork.eu/about/

 

About