standard logo - light green ink-BIG

PROJEKAT LIVING DANUBE LIMES

Rimsko nasleđe koje objedinjuje Podunavlje u 21. veku

 

U julu 2020. godine je započeo projekat „Living Danube Limes”, koji finansira Evropska Unija, a koji uključuje partnere iz 10 podunavskih zemalja. Cilj projekta je sprovođenje mnoštva mera za zaštitu antičke infrastrukture i razvoj turističkog potencijala 2000 godina starog rimskog nasleđa na Dunavu. Jedan od specifičnih rezultata ovog projekta biće potpuno autentična rekonstrukcija rimskog dunavskog broda iz 4. veka nove ere.

Projekat „Living Danube Limes”, obuhvata učesnike sa 19 univerziteta, državnih i privatnih preduzeća iz 10 zemalja, kao i 27 pridruženih strateških partnera koji podržavaju projekat kapacitetima i kompetencijama u oblastima arheologije, antičke istorije, tehnologije, arhitekture, virtuelne stvarnosti, muzejske strukture, turizam, zaštite kulturnog nasleđa i oživljavanja istorije. Projekat obuhvata područje od Nemačke do Crnog mora, a traje od jula 2020. do decembra 2022. godine i ima budžet od 3,2 miliona evra.

Čak i nakon 2000 godina, rimsko nasleđe je i dalje prisutno i vidljivo duž celog Dunava. Svi glavni gradovi na Dunavu imaju rimsku prošlost, ali takođe mnogi manji gradovi i sela sadrže impresivne rimske ostatke. Međutim, mnoge od ovih ruševina često nisu dovoljno istražene i ugrožene su prirodnim katastrofama, poput poplava. Nedostatak napora da se ovo nasleđe očuva mogao bi značiti trajni gubitak važnih lokaliteta jednog od najvećih istorijskih pograničnih sistema na svetu. Važnost dunavskog limesa je i u tome što je funkcionisao i kao vojna granica i kao najvažnija trgovinska ruta Rimskog carstva. Da bi se podstakla identifikacija sa transnacionalnim nasleđem, projekat pokušava da istakne kulturnu, simboličku i turističku vrednost dunavskog limesa. Izuzetno cenjeni austrijski muzej limesa u Carnuntumu poslužiće kao inspiracija inovativnih muzejskih i turističkih koncepata za pilot lokacije, koje će se oformiti duž cele reke. Istaknuta karakteristika Carnuntuma je spektakularna, autentična i potpuno funkcionalna rekonstrukcija rimskih zgrada, koje su izuzetno popularne među posetiocima, kao i rastuće oživljavanje istorijskih ambijenata i događaja, što otvara put potpuno novom načinu interakcije sa istorijskim nasleđem.

Holističke mere za isticanje transnacionalnog, evropskog karaktera rimskog dunavskog limesa

Projekat „Living Danube Limes” oslanja se na prethodne projekte Evropske Unije, kao što su „Danube Limes Brand“ i „DANUrB“, kako bi maksimizovao sinergiju i održivost. Svaka podunavska zemlja odrediće pilot lokalitete, koji će biti glavna tačka za sprovođenje projektnih aktivnosti, u koje spadaju arheološka geoprospekcija, strategija održivog turizma, rekonstrukcije virtuelne stvarnosti, muzejska saradnja i svečanosti. Pilot lokaliteti će biti snimljeni najnovijim visoko preciznim geofizičkim skenerima, kako bi se stekla nova saznanja o njima.

Dobijeni podaci će se zatim koristiti za modeliranje rekonstrukcija virtuelne stvarnosti, koje će biti integrisane u aplikaciju (Danube Limes App), koja će biti svima dostupna. Projekat takođe ima za cilj povezivanje pilot lokaliteta u lanac međusobno komplementarnih Limes centara, kako bi se ojačao turizam u čitavom regionu. Stručnjaci za zaštitu kulturnog nasleđa sastaviće strategije za održivu i trajnu zaštitu antičke infrastrukture duž Dunava. Svaki pilot lokalitet će biti uparen sa visokokvalitetnim inicijativama za oživljavanja istorije, koje će bukvalno ponovo oživeti dunavski limes i preneti znanje i stručnost širokoj publici. Svetska premijera biće rekonstrukcija rimskog dunavskog broda iz 4. veka, na potpuno autentičan  način i bez pomoći savremenih alata, kao prateća mera projektnim aktivnostima. Brod sa opremljenom posadom krstariće Dunavom između pilot lokacija od jula 2022. do decembra 2022. godine, a zatim će biti prikazan na svakom pilot lokalitetu po godinu dana počevši od 2023. godine.

Nominacija za UNESCO kulturnu baštinu, Evropska kulturna ruta i održivi turizam na dunavskom limesu

Jedan od glavnih ciljeva projekta „Living Danube Limes” je nominovanje celokupnog dunavskog limesa na Listu UNESCO svetske kulturne baštine. Projekat posebno podržava nominaciju Hrvatske, Srbije, Bugarske i Rumunije, jer su ove zemlje još uvek na preliminarnoj listi UNESCO-a za svoje segmente limesa. „Living Danube Limes” takođe predviđa stvaranje Evropske kulturne rute, kao i sprovođenje koncepata zelenog turizma.

Dopuna istraživačkih propusta, povezivanje muzeja i uključivanje šire javnosti

Istraživačke aktivnosti projekta imaju za cilj i dopunu saznanja, to jest popunjavanje istraživačkih hijatusa u arheologiji i istoriji dunavskog limesa. Rezultati istraživanja biće objavljeni prilikom povezivanja muzeja u transnacionalnu muzejsku mrežu, kao i predstavljanjem rezultata kroz aplikaciju Danube Limes App. Najšire moguće uključivanje šire javnosti u rad „Living Danube Limes” projekta, na primer kroz oživljavanje istorijskih događaja, garantuje snažnu interakciju sa rimskim dunavskim limesom, a samim tim i jaču identifikaciju sa zajedničkim nasleđem čitavog Podunavlja.

Dunavski transnacionalni program

Dunavski transnacionalni program“ je program koji finansira Evropska Unija, sa ciljem dalje saradnje u Dunavskom regionu, da bi se podstakla veća regionalna integracija.

Institute of Archaeology  Belgrade

Možete pratiti aktivnosti projekta „Living Danube Limes“ preko društvenih mreža:

Facebook: https://www.facebook.com/LivingDanubeLimes

Instagram: livingdanubelimes

Twitter: livingdanubelimes