Sasa Redzic

Dr Saša Redžić

Naučno zvanje: naučni saradnik

Arheološki institut,
Kneza Mihaila 35/IV
11000 Beograd
Srbija
tel. +381(0)112637191;
E-mail: sasa.redzic@gmail.com

Projekat: Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije. Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije (br. 47018) Arheološki lokalitet: Viminacijum

 

Obrazovanje

2001. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranio diplomski rad na temu: Predstave na novcu Konstantina Velikog.

2002. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranio magistarsku tezu na temu: Nalazi rimskih fibula na nekropolama Viminacijuma.

 

Zaposlenje

Od 2002. godine u Arheološkom institutu u Beogradu

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

– 1996. godine učestvovao u istraživanju podmorskog lokaliteta „Rt Kabala“.

– Od 1997. do 2003. godine, tokom 6 kampanja, bio je angažovan na arheološkim istraživanjima na području rudarskog basena REIK Kolubara.

– Od 1997. godine uključen u projekat istraživanja antičkog Viminacijuma.

– 2000. godine učestvovao u zaštitnim iskopavanjima u Rajićevoj ulici u Beogradu.

– 2000. godine učestvovao i u zaštitnim iskopavanjima u Sirmijumu.

– 2002. godine bio je angažovan na arheološkim istraživanjima lokaliteta „Vrelo – Šarkamen“.

 

Oblasti naučnog istraživanja

– Materijalna kultura rimskog perioda na tlu Srbije;

– Analiza pokretnih arheoloških nalaza rimskog perioda, posebno fibula, pojasnih garnitura, vojne opreme i novca;

– Istraživanje i analiza naselja, utvrđenja, nekropola, kao i komunikacione i vodovodne infrastrukture Viminacijuma.

 

Jezici

Engleski, nemački

 

Kongresi

 • XVI The Roman Military Equipment Conference, Xanten (Nemačka), 13–16. 06. 2007, sa radom  „Military Belts from Eastern Cemeteries of Viminacium“.
 • XVII International Congress of  Classical Archeology, Rim, 22–26. 09. 2008, sa radom „Identifying The Workshop for intensely profiled Fibulae at Viminacium“.

mr Saša Redžić

 

BIBLIOGRAFIJA

Monografije

 • Nalazi rimskih fibula na nekropolama Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2007.

 

Članci

 • (sa A. Raičković i S. Golubović) Hronologija viminacijumskih nekropola u svetlu pronađenih fibula, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 9–20.
 • (sa A. Raičković i V. Miletić) Arheološka istraživanja lokaliteta Stig na osnovu georadarskih istraživanja, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 47–56.
 • (sa A. Raičković i B. Milovanović) Stilsko – tipološke odlike i poreklo formi naušnica rimskog perioda u Srbiji, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 61-80.
 • (sa A. Raičković) Keramičke i opekarske peći Viminacijuma – lokacije »Pećine« i »Livade kod ćuprije«, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 81-106.
 • (sa M. Arsenijević i M. Tapavički-Ilić) Dva nova tipa reversnih predstava kovnice Nikeje sa nekropole »Više grobalja«, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 107-110.
 • (sa A. Raičković i B. Milovanović) Krstaste fibule u grobovima viminacijumskih nekropola, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 27–45.
 • (sa A. Raičković i B. Milovanović) Posude sa apliciranim zmijama iz zanatskog centra Viminacijum, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 69–76.
 • (sa A. Raičković i D. Rogić) Terakote sa prostora zanatskog centra Viminacijum, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 77–86.
 • (sa M. Arsenijević i M. Tapavički-Ilić) Jedan redak primerak kovanja Avgusta Oktavijana pronađen na Viminacijumu, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 87–90.
 • Izveštaj o arheološkim istraživanjima lokaliteta Pirivoj,Viminacijum, u 2005. godini, Arheološki pregled 2/3 (2004/5), Beograd 2008, 59–60.
 • Military Belts from Eastern Cemeteries of Viminacium, Xanten Berichte, Band 16, Mainz 2009, 243–248.
 • VTERE FELIX belt sets on the territory of Viminacium, Starinar LVIII, Beograd 2009, 155–162.
 • (sa M. Jovičić) Unpublished Finds of Roman Fibulas from the Territory of Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 6, Beograd 2012, 49–60.
 • (sa A. Raičković i B. Milovanović) Krstaste fibule u grobovima viminacijumskih nekropola, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 27