Dr Mirjana D. Vojvoda

Naučno zvanje: naučni saradnik

Arheološki institut,
Kneza Mihaila 35/IV
Republika Srbija
tel. +381(0)112637191; faks +381(0)112180189
E-mail: mirjana.vojvoda@gmail.com

Projekat: IRS – Viminacijum, rimski grad i legijski vojni logor – istraživanje materijalne i duhovne kulture, stanovništva, primenom najsavremenijih tehnologija daljinske detekcije, geofizike, GIS-a, digitalizacije i 3D vizualizacije (br. 47018).

 

Obrazovanje:

1993. na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranila diplomski rad na temu: Antropomorfna plastika sa Medvednjaka.

2002. na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranila magistarsku tezu na temu: Skupni nalazi rimskog novca II i III veka u Gornjoj Meziji kao arheološke potvrde varvarskih upada.

2005. na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranila doktorsku disertaciju na temu: Summa militaris na novcu i medaljonima doba Principata.

 

Zaposlenje:

1993-2000.godine u Narodnom muzeja u Smederevskoj Palanci

2003-2008. godine u Arheološkom institutu u Beogradu

od 2011. godine u Arheološkom institutu u Beogradu

 

Najvažnija učešća na iskopavanjima:

1988. Ostrikovac-Đula;

1988-1989. Medvednjak;

1991-1992. Panjevački Rit;

1998. Klisa-Futog;

1996-2003. Belovode;

1997-1998. Pločnik;

2001-2003. Vinča;

2003. Mala Kopašnica;

2003-2015 Viminacijum

 

Oblasti naučnog istraživanja:

Novac Rimskog carstva (carski i provincijski; ostave rimskog novca; ikonografija i propaganda predstava na rimskom novcu)

 

Jezici:

engleski

 

Predavanja:

 • Metodološki pristup obradi ostave novca, Filozofski fakultet u Beogradu, grupa za arheologiju (metodologija arheoloških istaživanja) 2002.
 • Provincija Gornja Mezija u doba Principata, Istraživačka stanica Petnica, 2005.
 • Reversne predstave na novcu i medaljonima doba Principata kao sredstvo propagande, Istraživačka stanica Petnica, 2005.
 • Viminacijum rimski grad i vojni logor, kovnica carskog i provincijskog novca, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2005.

 

BIBLIOGRAFIJA

 • Ostava rimskog novca s Vlajića Brda iz Smederevske Palanke, Numizmatičar 20, Beograd 1997, 43-108.
 • (sa Živković J.) Metodologija i rezultati statističko-tipološke obrade keramičkog materijala s vinčanskog naselja            Belovode kod Petrovca na Mlavi, Glasnik SAD 14, Beograd 1998, 281-287.
 • Dva manja nalaza rimskog novca iz Narodnog muzeja u Požarevcu, Viminacium 12, Požarevac 2001, str. 185-201. UDK 902/904(497.11)
 • Katalog zbirke rimskog carskog novca I do III veka Narodnog muzeja u Požarevcu, Viminacium 13-14, Požarevac 2003,109-142.
 • (sa Dodić S.) Ostava rimskog novca iz Gornjeg Štiplja kod Jagodine, Glasnik SAD20, Beograd 2004, 235-250.
 • Periodi pohranjivanja ostava rimskog novca u III veku na teritoriji Gornje Mezije, Glasnik SAD 20, Beograd 2004, 225-234.
 • Vojnički aspekt Fides i Konkordije u rimskom carskom kovanju (I-III v.), Glasnik SAD 22, Beograd 2006, 63-104.
 • (sa Tapavički-Ilić M. i Redžić S.) Dva nova tipa reversnih predstava kovnice Nikeje sa nekropole Više Grobalja, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 107-110.
 • (sa Tapavički-Ilić M.) Poljoprivreda centralnog Balkana na prelasku stare u novu eru, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 111-117.
 • (sa Tapavički-Ilić M. i Redžić S.) Jedan redak primerak kovanja Avgusta Oktavijana pronadjen na Viminacijumu, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 87-89.
 • (sa Milica Tapavički-Ilić), Poljoprivreda centralnog Balkana na prelasku stare u novu eru, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 91-96.
 • Rex datus kao motiv na rimskom carskom novcu, Glasnik SAD 23, Beograd 2007, 263-269.
 • Medaljon i novac iz jedne grobne celine sa Viminacijuma, Viminacium 15, Požarevac 2007, 201-206.
 • (sa Živković J.) Skupni nalaz gvozednih predmeta iz Antičke zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu, Viminacium 15, Požarevac 2007, 217-230.
 • Restored Coins of Trajan dedicatet to Julius Caesar with Nemesis on reverse, Glasnik SAD 24, Beograd 2008, 393-399.
 • (sa Borić-Brešković B.) The Roman Denarii Hoard from Radalj near Drina, Numizmatičar 26-27, Beograd 2008, 93-156.
 • Katalog novca U: Korać M., Golubović S. Viminacium, Više Grobalja, Tom 2, 439-496, Beograd 2009.
 • (sa Borić-Brešković B.) Roman Silver Coin Hoard from the Vicinity of Požarevac, Numizmatičar 28, Beograd 2010, 26-106.
 • Reversne predstave sa vojnim oznakama kovnice u Nikeji na osnovu uzoraka sa viminacijumske nekropole Više Grobalja, Glasnik SAD 25 (2009), Beograd 2011, 243-256.
 • Motiv profectio kao tema reversnih predstava na novcu i medaljonima doba Principata, Museum 12, Šabac 2011, 31-44.
 • (sa Borić-Brešković B.) A Hoardof Roman Coins from Čortanovci in Srem, Numizmatičar 29, Beograd 2011, 9-282.
 • (sa Petrović S.) Novac bitinijske kovnice Nikeje iz Banovog Polja u Mačvi, Numizmatičar 29, Beograd 2011, 283-308.
 • Motiv adlocutio kao tema reversnih predstava na novcu i medaljonima doba principata, Glasnik SAD 26 (2010), Beograd 2011, 51-71.
 • (sa Tapavički-Ilić M.) PROVINCIA CAPTA and PROVINCIA FIDA ET PACATA as reverse motives on Roman Imperial coinsfromthe time of Principate, Arheologija i prirodne nauke 6 (2010), Beograd 2011, 109-137.
 • Coins from mints of Thrace and Lower Moesia on the Viminacium cemetery Više Grobalja, Arheologija I prirodne nauke 6 (2010), Beograd 2011, 139-152.