Domvs Scientiarvm Viminacivm

 

Domus-20140630-001

Domus Scientiarum Viminacium, glavni peristil

 

Uvodne napomene

Viminacijum je najznačajniji grad u rimskoj provinciji Gornja Mezija (Moesia Superior). Ovaj rimski grad je prestonica provincije, administrativni, vojni, trgovački i industrijski centar. Grada koji je imao status prvo municipiuma (municipium), a zatim i kolonije (colonia), odnosno grada sa punom autonomijom. Pored grada nalazi se kastrum (castrum) ili legijski logor – jedan od dve najveće fortifikacije u provinciji i centralna tačka u odbrani mezijskog Podunavlja. S druge strane jedinstveni naučni značaj Viminacijuma je u tome što nad antičkim ostacima nema savremenog naselja. Mogući su istraživanje i prezentacija jednog rimskog grada u svim njegovim segmentima. Beograd, Niš, Sremska Mitrovica nalaze se ispod savremenih gradova što onemogućava planska istraživanja, konzervaciju i konačno prezentaciju rimskog kulturnog nasleđa.

Lokalitet je sistematski uništavan vekovima unazad. Ne postojanje realne zaštite uslovilo je dvostruku stalnu pljačku lokaliteta. S jedne strane lokalitet je neprestano prekopavan od pljačkaša koji su tražili zlato i druge dragocenosti. S druge strane seljaci su sistematski razgrađivali arhitektonske ostatke i odnosili nadgrobne spomenike jer su ruševine smatrane izvorom besplatnog građevinskog materijala. Zbog toga danas na površini nema očuvanih objekata, te se svaki oblik njihovih istraživanja i prezentacije mora vršiti putem iskopavanja.

Viminacijum se nalazi na ušću Mlave u Dunav u poslednjim dolinama ispred Đerdapske klisure. Lociran je na strateškom raskršću puteva koji su vodili od zapada ka istoku i od severa ka jugu. Dunav, koji se danas nalazi na oko 3,5 km udaljenosti, u antici je bio u neposrednoj blizini grada. Kao i danas reka je predstavljala jednu od osnovnih komunikacija i trgovačkih ruta što je omogućilo brz razvoj.

Arheološka istraživanja sprovedena su u više navrata. Prva naučna iskopavanja započeo je Mihailo Valtrović 1882. godine sa 12 zatvorenika jer država nije imala dovoljno sredstava da mu obezbedi bolju radnu snagu. Ova istraživanja nastavio je zatim Miloje Vasić, prvi srpski školovani arheolog 1902-1903 godine. Tada je u zvaničnoj poseti bila i kraljica Draga koja je poklonila 100 zlatnika kako bi pomogla nastavak istraživanja. Ovo se može uzeti i kao prva donacija namenjena naučnim istraživanjima antičkih gradova u Srbiji. Nastavak radova na Viminacijumu čekao je zatim decenijama sve do trenutka kada Arheološki institut pokreće projekat 1973. godine. Sistematski zaštitni radovi trajaće tokom sedamdeseteih i osamdesetih godina na prostoru južnih nekropola gde je podignuta Termoelektrana “Kostolac B”. Tokom devedestih godina istraživanja su vršena periodično na mestima ugroženim građevinskim radovima. Od 2002. godine sistematski se vrše paralelno arheološka i multidisciplinarna istraživanja na prostoru rimskoga grada, legijskog logora i rimskih nekropola. Sve što se od ove godine istražuje stavlja se u funkciju prezentacije i arheološkog turizma. Na taj način, za samo 6 godina je podignut arheološki park Viminacium. To je prvi arheološki park u centralno balkanskom prostoru. Otvoren je tokom cele godine (ne radi samo 1. januara) od 9 do 19 časova, a na poseban zahtev i tokom noći.

Šta predstavlja projekat Viminacivm – Domvs Scientiarvm

Domvs Scientiarvm predstavlja izuzetno odredište koje ima višeznačnu ulogu kako u poslovnom tako i u naučnom smislu. To je sastavni deo neodvojive celine uz rimski grad i vojni logor.

Kompleksnost jednog multidisciplinarnog istraživanja udaljenog od urbanih centara zahteva specifičnu infrastrukturu potrebnu za normalno funkcionisanje projekta

 • Smeštajni kapaciteti za naučne saradnike, studente
 • Radni kapaciteti – kancelarije, računsko-informativni centar, stručna biblioteka
 • Depoi sa fizičko-tehničkim obezbeđenjem, klimatizovanim prostorom i slično
 • Muzejski prostor za prezentaciju kulturnog nasleđa i mesto za proučavanje originalnih predmeta
 • Smeštajni kapaciteti za letnje škole i entuzijaste zainteresovane za učešće u arheološkim istraživanjima
 • Organizacija stručnih kongresa u koje je uključen smeštaj učesnika u autentičnom ambijentu vezanom za antiku.

Objekat ima više osnovnih ciljeva:

 • smeštaj i nesmetani rad multidisciplinarne ekipe
 • smeštaj i rad spoljnih stručnih saradnika
 • smeštaj i rad posetilaca u autentičnom antičkom ambijentu
 • organizacija kongresa i tematskih skupova

Objekat treba da omogući kroz prijem posetilaca, organizaciju kongresa i tematskih skupova prihod koji će uz druge turističke atrakcije doneti finansijka sredstva iz kojih će biti finansirana dalja istraživanja i razvoj arheološkog parka. DOMVS SCIENTIARVM je vrhunac u specifičnoj i jedinstvenoj turističkoj ponudi sa autentičnim rimskim ambijentom. U perspektivi završetak gradnje objekta omogućiće otvaranje niza novih radnih mesta za osoblje svih stručnih sprema iz različitih branši koji će s jedne strane pružati podršku stručnoj ekipi, a s druge strane biti turistička služba koja će kroz različite usluge i poslove omogućiti dalje finansiranje radova u arheološkom parku.

NAMENA DOMVS SCIENTIARVM

Domvs Scientiarvm zamišljen je kao mesto gde bi se u određenom razdoblju okupljala poslovna i intelektualna elita u ambijentu istraživanja rimskog grada i vojnog logora. U ostalom vremenskom periodu bio bi namenjen turistima.

Opis Domvs Scientiarvm

Objekat je projektovan u formi rimske ville rustike. Objekat je koncipiran na dva nivoa: nadzemni ili gornji nivo gde su radni i smeštajni prostor i podzemni ili donji nivo gde su muzej, depoi i sale.

Gornji nivo se sastoji od niza atrijuma oko kojih se nalaze kancelarije, laboratorije, kao i prostorije za smeštaj i individualni rad stručne ekipe i smeštaj posetilaca. Pored pomenutog na ovom nivou nalaze se biblioteka sa čitaonicom, dokumentacioni centar, kuhinja sa trpezarijom, replika rimskih termi sa potencijalom manjeg spa centra.

Donji nivo je delimično izolovana zona sa povećanom bezbednosti i striktnom kontrolom klime zbog muzejske zbirke i depoa.

Vreme realizacije projekta

Objekat je planiran da se izgradi u više faza:
Prva faza obuhvatila je kopanje i izgradnju podzemnog dela Domusa.
Druga faza obuhvatila je gradnju nadzemnog dela Domusa.
Treća faza obuhvata unutrašnje radove i stavljanje objekta u funkciju.

Prva faza tj. gradnja podzemnog dela Domusa započeta je decembra 2007. i završena je marta 2008. godine.

Druga faza tj. gradnja nadzemnog dela Domusa je započela aprila 2008. godine i završena juna 2009. godine.

Treća faza tj. unutrašnji radovi nastaviće se po podfazama. Svaka podfaza obuhvata adaptaciju i stavljanje u funkciju po jednog krila objekta. Započeta je jula 2009. godine i njen završetak se planira septembra 2010. godine.

Podaci o objektu – Domvs Scientiarvm

Lokacija:

Viminacijum se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji uz Dunav, što mu omogućava neposredan i dostupan priliv turista vodenim putem. Sam objekat VIMINACIVM – DOMVS SCIENTIARVM projektovan je na k.p. 499, 500, 501, 502, 503 i 504 KO Kostolac Selo, 12km od Požarevca, nedaleko od Termoelektrane “Drmno”. Nalazi se na arheološkom lokalitetu Pirivoj, u okruženju pokrivene rimske nekropole – Mauzoleja. Objekat je smešten na terenu koji je pod nagibom i pada u smeru jug-sever. Zbog protivpožarnih zahteva vezanih za gabarite objekta i dužine puteva evakuacije postoji pet pristupa objektu sa njegove tri strane.

Postojećim putevima omogućen je dolazak vatrogasnih vozila, i njihovo nesmetano kretanje i pristup najmanje sa tri strane objekta. Glavni pristup objektu sa severne strane funkcioniše kao glavni ulaz/izlaz i protivpožarni izlaz. Ekonomski pristup sa iste strane objekta funkcioniše kao ekonomski ulaz/izlaz, u kuhinju, ali i kao protivpožarni izlaz za osoblje ekonomskog dela objekta. Pristup sa zapadne strane objekta funkcioniše kao protivpožarni izlaz dela objekta vezanog za zapadnu stranu i eventualna službena komunikacija. Pristup sa istočne strane objekta funkcioniše kao alternativni protivpožarni izlaz i eventualna službena komunikacija. Rampa sa istočne strane objekta vodi do protivpožarnog izlaza iz podzemnog dela objekta i služi i kao ekonomski put – snabdevanje podzemnog prostora opremom i izložbenim elementima. Glavnom ulazu se pristupa preko stepenaste rampe za pešake i rampe za osobe sa posebnim potrebama. Ekonomskom ulazu i dva ulaza sa istočne i zapadne strane se pristupa preko stepeništa koja uslovljava pad terena. Spoljni ulaz u podzemni prostor je omogućen već pomenutom rampom.

Sam objekat je orijentisan tako da bude vidljiv sa strane pristupnog puta koji dalje vodi do Mauzoleja. On tako postaje nezaobilazni deo trase koja započinje na ulazu u Viminacijum pored TE Drmno, prolazi pored istraženih i pokrivenih arheoloških lokaliteta, pored samog predmetnog objekta, koji iz tog pravca postaje vidljiv iz daljine, i stiže do padine kojom se penje do Mauzoleja, trenutno turistički najznačajnijeg mesta Viminacijuma. Smešten ispod padine, pristupačan, prizeman, objekat je mesto odmora turista koji mogu da razgledaju izložbene prostore u objektu, baš kao što je i mesto dužeg boravka studenata, profesora, naučnika i gostiju-turista. Oko objekta su predviđeni prilazni platoi i ozelenjene površine.

Funkcija:

Podrazumeva rad na više nivoa: ekspertski, naučnoistraživački, edukativni nivo, kao i marketinški – u smislu usmeravanja Domvs Scientiarvm kao atraktivne turističke ponude.

U objektu, ukupnog gabarita 65,73m sa 60,25m su formirani sadržaji u ukupno tri glavna nivoa – dva podzemna i jednom nadzemnom. Nadzemni nivo ima svoje podnivoe, jer je nivelisan u četiri celine, tako prateći nagib terena i razdvajajući krila objekta funkcionalno i vizuelno.

Domus Scientiarum Viminacium – Aerial view 2 from Viminacium on Vimeo.

Nivo -2-podzemna prostorija – kota -5.35m
Na podzemnom nivou-2 su smešteni izložbeni prostori, sala za prezentacije i tehničke prostorije-kotlarnica i priprema tople vode i klima komora. Nivou se pristupa preko stepeništa koje kreće iz prizemne izložbene prostorije. Enterijerskim oblogama i pregradama će izložbeni prostor koji prethodi podzemnoj sali biti segmentiran u niše i hodnike koji će imati svoju logiku kretanja i razgledanja izloženih predmeta. Izloženi predmeti će predstavljati replike i kopije antičkih originala nađenih na samom lokalitetu, ali i mesto čuvanja originalnih eksponata dok ne budu smešteni u pripadajući muzej. Prostori će biti obezbeđeni, a sala će biti korišćena za prezentacije i izložbe, i u nju će moći da se smesti 100 mesta za sedenje. Sala je oblikovana tako da ima centralni prostor i tri niše u kojima će biti sarkofazi. Njena čista visina je 4.40m do greda kasetirane tavanice koja kao takva dozvoljava odsustvo svih nosećih stubova ispod sebe. Polja kasetirane tavanice su dubine 55cm i dozvoljavaju oslikavanje ili samo dekorativno osvetljenje, u skladu sa enterijerom i izložbenom namenom prostora. Niša najviše udaljena od ulaza u prostoriju je krajnji domet sunčevog zraka koji bi u zimskom periodu, kada zraci prodiru pod najmanjim uglom u prostor, prošao sa padine na jugu objekta, kroz otvore apside, otvor u ploči izložbenog prostora, i otvore u zidu nivoa -1 koji gledaju na nivo -2, i tako osvetlio slikanu ili mozaičku predstavu na zidu niše. Manja izložbena prostorija pored sale je velike visine (5,00m) i izdužene dimenzije u osnovi (2,80mx7,00m) – zbog njene funkcije “gluve sobe” gde će posetioci biti izloženi audio-vizuelnim efektima i tako postati deo izložbe bez eksponata, uz zvuk i smenjivanje slika na zidovima sobe. Pored jednog od sarkofaga, kroz nišu će biti postavljen protivpožarni izlaz koji će preko podzemne rampe (tunela) voditi napolje.

Nivo -1-međunivo – kota -1.90m
Na podzemnom nivou-1 nalaze se izložbeni prostori. Prvi prostor kome se pristupa iz stepenišnog prostora je prostor izložbe eksponata na postamentima. Centralni postament će “nositi” centralni eksponat (izabrani sarkofag sa freskom ili dr.) iz koga se dalje kreće ka prostoriji sa kosim plafonom koji se spušta do niže visine prema sali nivoa -2, gde se kroz zastakljeni otvor može pogledati na donji nivo sale u predavača ili platno za projekcije. Svi izložbeni prostori će imati stalne i povremene postavke. Stalne postavke će podrazumevati kopije antičkih predmeta i suvenire, fragmente arhitektonskih objekata i sarkofage. Privremene postavke će se sastojati od drugih originalnih rimskih predmeta dok ne budu smešteni u pripadajući muzej. Takođe, izložbeni prostori će ugošćavati prezentacije, umetničke preformanse, izložbe i instalacije. Pored stepeništa kao glavne komunikcije podzemnih nivoa, predviđena je i platforma, male brzine, u staklu, u skladu sa budućim enterijerom, za hendikepirane, sva lica sa teškoćama u kretanju i stara lica. Platforma saobraća između izložbenih prostora, povezujući tri nivoa.

Prizemlje sa galerijama i potkrovljem – kote – -0.62m , ±0.00m, +0.62m, +1.55m, +2.58m, +3.57m, +3.82m
Prizemni deo objekta je nivelisan u četiri nivoa, koji prate pad terena. Postoji i podrumski deo ispod rekreativnih prostora, kao i galerije iznad biblioteke, trpezarije i rekreativnih prostora.

Ulazni deo objekta je na najnižoj koti (-0.62m) i na toj koti se nalaze sledeći sadržaji: ulaz, obezbeđenje, kancelarija, stan domara, 3 smeštajne jedinice za 6 gostiju, kuhinja sa magacinom i garderobama osoblja, restoran sa 104 mesta i kafe-bar sa 26 mesta sa galerijom za sedenje (+2.58) do koje vodi spiralno stepenište. Ovaj deo objekta ima potkrovni deo (+2.58) do koga vodi spiralno stepenište i čija funkcija je smeštajni deo za goste-studente smeštene u sistemu hostela sa prostorijama sa više kreveta. Postoje 2 jedinice sa 5, odnosno 6 mesta, a po jedno kupatilo je predviđeno za svaku jedinica. Jedan deo potkrovlja je predviđen i za magacin i ostavni prostor kuhinje do koje vodi kuhinjski lift sa stepeništem, a jedan za mašinsku tehniku kuhinje kojoj se može pristupiti sa galerije iznad trpezarije. Ostali delovi objekta nemaju potkrovlja, već tavanski prostor.

Na sledećoj koti prizemlja (±0.00m) se nalazi 17 smeštajnih jedinica za 57 studenata i 7 smeštajnih jedinica za 17 profesora.

Na višoj koti prizemlja (+0.62m) se nalazi 7 smeštajne jedinice za 20 gostiju, biblioteka sa učionicama sa 26 mesta i galerijom-čitaonicom sa 24 mesta (+3.57), soba za odmor sa kaminom, kao i radionice (arheologija, antropologija, keramika, crtaonica, geofizika, suveniri). Radionice su predviđene za rad studenata, arheologa i ostalih stručnjaka koji bi tu duže ili kraće boravili. Arhitektura radionice postavlja u “landscape” sistemu gde bi studenti stalno komunicirali između sebe i sa svojim predavačima. Deo prostorije za geofiziku je izdvojen u nišu sa računarima za obrađivanje podataka. Posebno su izdvojene prostorija za keramiku, kao i prostor za antropologa, i radionica suvenira. Radionice imaju 38 stalnih mesta za rad.

U prizemnom delu objekta (+0.62m) je smešten i rekreativni deo objekta – SPA Domus, sa dva zatvorena bazena. Veći, dublji bazen namenjen je za plivanje, dok manji, plići, služi za hidromasažu. Bazeni imaju i prateće sadržaje – garderobe, salu za masažu, saunu i lekara. Deo sadržaja (sauna i lekar) su smešteni u podzemnu etažu (-2.32), pored tehničkih prostorija bazena, kao i na galeriju (+3.82) (fitnes sala).

U objektu može stalno da boravi i spava 126 posetilaca. Mesta su raspoređena na sledeći način: 2 jednokrevetne sobe, 4 dvokrevetne sobe, 19 trokrevetnih soba, 3 četvorokrevetne sobe, 3 petokrevetne sobe, 1 šestokrevetna soba i 3 apartmana za po 2 osobe. Sve jedinice su sa zasebnim kupatilom. Poseban deo Domusa je za smestaj studenata koji kraće borave na terenu. On se nalazi u potkrovlju objekta koji može da primi 20 studenata i oni će biti odvojeni samo boksovima i imaće dva kupatila na po jednom krilu.

Na najvišem nivou prizemlja (+1.55m) je centralni izložbeni prostor iz kojeg stepenšte vodi do podzemnih nivoa i koji sa otvorom u ploči ima ulogu galerije sa koje se pruža pogled na izložbeni nivo ispod,. Do centralnog izložbenog prostora vode stepeništa, a predviđena je i platforma za hendikepirane.

Svi nivoi prizemlja su međusobno povezani pokrivenim prostorima – tremovima i atrijumima. Smeštajna i radioničko krilo imaju svoje zelene atrijume, a centralni zeleni atrijum ih sve povezuje. Centralni atrijum je podeljen na dva, koji su na različitim nivoima. Atrijum se jednog dana može pokriti i platnima na drvenoj potkonstrukciji i služiti za predavanja i u letnjim kišnim danima. U centru većeg, višeg dela atrijuma se nalazi i pravougaona fontana, po uzoru na rimske impluvijume. Kao veza sa najvišim nivoom služi i amfiteatarsko sedenje, koje se nalazi oko centralnog stepeništa atrijuma koje vodi u centralnu izložbenu prostoriju na najvišem nivou.U prizemnom delu objekta postoje i sanitarni blokovi i vešernica.

Arhitektura i oblikovanje:

Objekat je zamišljen kao konstrukcijski i materijalizaciono tradicionalan, ali tehnološki moderno opremljen, skup krila razuđenog gabarita koja zajedno čine celinu – modernu vilu rustiku. Takođe, projekat je oblikovno usklađen sa okolinom i svojim gabaritom i visinom se uklapa u sliku ravne, nepregledne površine ispod koje leži antička arhitektura. Trenutno dominantna arhitektura na Viminacijumu je Termolektrana “Drmno”. Krovovi objekta projektovani su kao kosi, složeni, jednovodni, dvovodni i četvorovodni, pokriveni crepom koji je kopija antičkog, i sastoji se od tegula i imbreksa, nagiba 20°. Krovovi iznad najvećih, zajedničkih prostora – trpezarije, izložbene sale, i bazena su projektovani sa krovnim osvetljenjem preko lanterni. Ti prostori zato nemaju potkrovnu tavanicu, već imaju veliku visinu i vidljivu krovnu konstrukciju, kao i prostor biblioteke. Ostali, smeštajni prostori, radionice, kuhinja… imaju potkrovne tavanice i ravne plafone. Pokriveni tremovi koji spajaju krila objekta u celinu predstavljaju kolonade stubova kružnog preseka sa postamentima za sedenje, moderno materijalizovane na antičku temu. Arhitektura objekta je sa antičkom kompozicijom u osnovi i funkcijom atrijuma koja je od antike do danas ostala primamljiva. Tako objekat postaje orijentisan ka svojoj unutrašnjosti i stvaraju se ambijenti, intimni, za rad i odmor posetilaca. Oblikovanje objekta je pokušaj spajanja savremenog i antičkog, gde su savremeni sadržaji sa savremenom opremom smešteni u antički ambijent savremenih detalja i gde i kao takvi ipak daju osećaj boravka u antičkom vremenu.

Konstrukcija:

U konstruktivnom smislu prizemni deo objekta je zamišljen najvećim delom kao tradicionalna zidana konstrukcija sa armirano-betonskim serklažima. Postoje i kombinacije skeletne konstrukcije od armirano-betonskih stubova i greda i drvenih nosača (trpezarija, bazeni, izložbeni prostor, biblioteka). Lanterne na krovovima su formirane konstrukcijom od drveta i ramovima od aluminijuma sa ispunom od stakla. Prizemlje je konstruktivno rešeno sa dilatacijama. Krovovi su rešeni klasičnom konstrukcijom od lameliranog drveta, a potkrovne tavanice su LMT konstrukcije. Potkrovne tavanice se nalaze nad svim prostorima izuzev atrijumskih tremova, trpezarije, bazena, učionice u delu sa bibliotekom i izložbenog prostora. Krovna konstrukcija se oslanja na zidove, i armirano-betonske sisteme. Krovovi tremova koji zatvaraju atrijume se oslanjaju na kolonade stubova.

Podzemni deo objekta se sastoji od dva nivoa čiji elementi su armirano-betonske ploče, zidovi, grede i stubovi. Tavanica iznad najvećeg podzemnog prostora je kasetirana da bi savladala veliki raspon (12,20mx9,35m) bez oslonaca na stubovima.

Prizemni deo objekta je fundiran na trakastim armirano-betonskim temeljima, dok je podzemni deo sa dva nivoa fundiran na armirano-betonskoj ploči, obodnih armirano-betonskih zidova.Stepeništa su armirano betonska.

Materijalizacija:

Fasade objekta su obrađene kombinacijom bojenja, oblaganja u kamenu i staklenih površina. Zidovi krila ka atrijumima su materijalizovani i izolovani kao spoljni. Pregradni zidovi između unutrašnjih prostora jedinica, kao i spoljni zidovi su od ytong-bloka i ujedno su i noseći. U malom procentu su zastupljeni i pregradni zidovi od ytong-bloka, a prostori za rad su obrađeni i pokretnim staklenim i gips-kartonskim panelima.

Tremovi su nošeni na stubovima kružnog preseka od armiranog betona i drveta i imaju vidljivu drvenu konstrukciju sa ispunama između rogova. Podzemni deo objekta ima konstrukciju u armiranom betonu.

Plafoni će biti ravni, malterisani u smeštajnim prostorima, dok će trpezarija, biblioteka, izložbena sala i bazeni imati vidljivu klasičnu drvenu konstrukciju kombinovanu sa armirano-betonskim gredama i enterijerskim ispunama. Plafon podzemne prostorije je kasetirana tavanica. Plafoni potkrovlja su u gips-kartonskim pločama. Biblioteka i trpezarija će imati galerije izrađene od betonskih i čeličnih nosača.

Završna obrada unutrašnjih zidova je sa primenom kvalitetnih materijala, trajnih i ekoloških. Završna obrada poda u svim izložbenim prostorima, restoranu, radionicama i biblioteci su granitna keramika i opeka. Tremovi su popločani kamenom i opekom kao i centralni atrijum čije su staze oko velike zelene površine u opeci. Manji atrijumi su ozelenjeni sa stazama popločanim opekama. Podovi u smeštajnim prostorima su od drveta. Podovi svih toaleta, kao i prostori kuhinja, garderoba i magacina su projektovani sa neklizajućom keramikom. Podovi i zidovi se izvode u svemu prema Elaboratu građevinske fizike i arhitektonsko-građevinskim detaljima. Prozori i vrata su od drveta, a PP metalna vrata su predviđena kao neophodna kod protivpožarnih komunikacija. Horizontalna i vertikalna hidroizolacija predviđena je na svim površinama i spojevima gde je propisana ili je dodatna potreba, i projektovana je u svemu prema tehnologiji proizvođača. Termoizolacija i akustička izolacija objekta se izvode u svemu prema Elaboratu građevinske fizike i arhitektonsko-građevinskim detaljima.

Instalacije:

U budućem objektu predviđene su sve instalacije i prateći sistemi koji su neophodni za obavljanje zadatih funkcija saglasno projektnom zadatku.

U okviru instalacija vodovoda i kanalizacije predviđen je spoljašnji sekundarni razvod kišne kanalizacije, vodovod unutar objekta, spoljna hidrantska mreža, fekalna i kišna kanalizacija unutar objekta i svi neophodni sanitarni uređaji. Priključak fekalne kanalizacije se ostvaruje na postojeću ili buduću septičku jamu, dok je odvod kišnice po okolnom terenu. Odvodnjavanje krovnih ravni je rešeno olucima na krovovima i rigolama u atrijumima, koji su povezani u jedinstven sistem koji se odvodi van objekta. Objekat će se priključiti na buduću vodovodnu mrežu.

U okviru termotehničkih instalacija predviđene su sledeće instalacije: radijatorsko grejanje, podno grejanje, grejanje tla, ventilacija, hlađenje, kao i priprema potrošne tople vode u centralnim bojlerima i električna kotlarnica.

U okviru elektroenergetskih instalacija predviđeni su unutrašnji priključak objekta sa razvodom električne energije u objektu, instalacije unutrašnjeg, dekorativnog, i osvetljenja unutrašnjih komunikacija i ulaza, protivpaničnog osvetljenja, instalacija spoljnjeg osvetljenja oko objekta., instalacije elektro priključaka, instalacija napajanja i upravljanja klimatizacijom, ventilacijom i grejanjem, zaštita od preopterećenja, kratkih spojeva i previsokog napona dodoira, kao i instalacija gromobrana. Za funkcionisanje elektroenergetskog sistema, neophodna je izgradnja trafostanice.

U okviru instalacija telekomunikacija i nadzora predviđene su sledeće instalacije: telefonska i računarska instalacija, instalacija dojave požara, protivprovalna instalacija, kontrola pristupa, video nazor, ozvučenje i zajednički antenski sistem.

U objektu je predviđeno i tehnološko opremanje bazenskih prostora, kao i mobilna protivpožarna oprema unutar svih prostora.

Parterno uređenje terena i saobraćaj:

Pristupni put u objekat je povezan direktno sa glavnim putem koji povezuje lokalitete Viminacijuma.

Parterno uređenje projektuje sledeće celine prostora: pristupni popločani plato severno od objekta, parterni travnjak sa odmorištem sa zapadne strane objekta i kamenim klupama za sedenje oblikovanih na temu antike, atrijume u sklopu objekta i parking. Izbor vrsta se oslanja na samo stanište i biljne asocijacije koje se nalaze u široj zoni nalazišta, kao i na funkcionalne zahteve objekta.

Okolina objekta će biti ozelenjena travnatim površinama i sadnjom drveća. Deo objekta na jugu prema platou koji je iznad i na kome je pokriveni arheološki lokalitet – Mauzolej, je zasenčen budućim sadnicama i taj mali, usamljen prostor pretvara u mesto mirnog sedenja i opuštanja. Predviđa se i veza između Mauzoleja i predmetnog objekta, ako uslovi terena i nadležnih institucija dozvole. Padina koja je granica između njih bi mogla postati monumentalno stepenište koje bi imalo funkcije njihove direktne veze, ali i originalan motiv Viminacijuma gde bi se održavala predavanja na otvorenom, a posetioci sedeli i šetali. Padinu bi u budućnosti trebalo obezbediti izvođenjem potpornog zida. Taj prostor bi mogao i da se pokrije drvenom konstrukcijom od lepljenog lameliranog drveta, oblikovanom tako da čini celinu sa objektom. Parking prostor sa 74 mesta za automobile (3 za vozila hendikepiranih) i 4 mesta za autobuse je orijentisan na istoku objekta i okviruje rampu koja vodi iz podzemnog prostora i služi kao put za evakuaciju, ali i put za povremeno dopremanje opreme u podzemnu multimedijalnu salu. Parking je na ravnom terenu i obuhvata parkiranje pod uglom od 90o.

Za potrebe korišćenja kompleksa projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg lokalnog puta i raskrsnice u skladu sa očekivanim intenzitetom saobraćaja nakon otvaranja kompleksa za posetioce. Omogućeno je komforno i neometano ulaženje i izlaženje u poslovni kompleks, a istovremeno i normalno odvodnjavanje izgrađenih površina gravitacionim oticanjem do otvorenih rigola i novoprojektovane kanalizacije

Površine objekta:

Ukupna neto površina objekta je 3,701.36m2, a ukupna bruto površina objekta je 4,287.21m2.
Ukupna saobraćajna površina – parking, pristup i rampa je 5,232.00m2.
Ukupno zelenih površina u objektu je 357.34m2, van objekta 2,930.00m2.
Ukupno pešačkih površina van objekta je 1,300.00m2.

Izgradnja i eksploatacija objekta:

Izgradnja objekta je predviđena u vise faza u trajanju od 22 meseca. Izvori sredstava za potrebe izgradnje objekta su sopstveni prihodi, donacije, prihodi od turista koji stalno, tokom cele godine posećuju lokalitet, i finansiranje od strane državnih institucija. Objekat bi bio u funkciji tokom cele godine. U proleće 2010. godine bi ugostio prve stalne goste – turiste, koji bi obilazili Viminacijum i Braničevski okrug, kao stajalište u Srbiji na njihovom putu brodovima niz Dunav. Njihov bi se broj povećao tokom leta, zajedno sa đačkim i studentskim radionicama i letnjim školama. Jesen bi dočekale prve đačke i studentske ekskurzije, a zimu bi u objektu proveli naučnici i ostali ljubitelji nauke kojima su potrebni mir i samoća za savremeno istraživanje i rad, a sve to u rimskom ambijentu. Takođe, vrlo je značajno istaći i činjenicu indirektne funkcije Domvs Scientiarvm u smislu podizanja kulturnog i ekonomskog nivoa regiona – Braničevskog okruga, kao turističkog segmenta kao i zapošljavanje šireg kruga lokalnog i regionalnog stanovništva. Njegova posebna funkcija je u prezentaciji Srbije kao države, jer će se svakako povezati na posteojeće rute rimskih itinerara koji postoje u Evropi.

Sredstva potrebna za realizaciju projekta

Izgradnja Domvs Scientiarvm Viminacivm iznosila bi oko 2.500.000 eura. Arhitektonsko – građevinski radovi sa zanatskim radovima, instalacije grejanja, hlađenja, ventilacije i sopstvena kotlarnica, instalacije jake struje – elektroenergetske instalacije, unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije sa opremanjem sanitarnim uređajimai i tehnologijom bazena i spoljna hidrantska mreža, instalacije slabe struje – telekomunikacije i nadzor, radovi vezani za opremanje opremom za vertikalni i kosi transport ljudi i robe – platforme, radovi na parternom uređenju sa hortikulturom i uređenju parkinga.

Izvori sredstava za realizaciju projekta:

Sopstvena sredstva Centra za nove tehnologije. Ona su ostvarena na dva načina: prvi, pružanjem usluga primenom najsavremenije tehnologije ne samo u oblasti arhelogije već i u drugim oblastima (primena georadara, magnetometra, GPS ur uređaja subsantimetarske preciznosti, geoelektrike, 3D skeniranje skenerima poslednje generacije i izradama 3D modela objekata ispod i iznad površine zemlje.). Drugi način su, sredstva zarađena od turista koji dolaze na Viminacijum. Sredstva zarađena na ova dva načina odmah se plasiraju u dva osnovna pravca: a) u zapošljavanje lokalnog mladog stanovništva i b) u izgradnju Domusa.

 • Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj
 • Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • Ministarsvo za nauku i tehnološki razvoj
Domus029

Domus Scientiarum Viminacium, ulaz u izložbeni prostor

 

Viminacijum – Domvs Scientiarvm Viminacivm kao ekonomsko samoodrživ projekat

Marta 2006. godine na Viminacijumu je izgrađen pontonski prilaz za pristup velikih brodova, dužine preko 150 metara.

Tokom 2008. godine priliv posetilaca kopnom je bio oko 55.000, a priliv turista vodenim tokom oko 12.000 godišnje.

Prema već postignutom dogovoru sa evropskim brodarima predviđa se, da u 2009. godini oko 20.000 turista, samo Dunavom, poseti Viminacijum. Očekuje se da do 2011. godine taj broj naraste na oko 100.000. Cilj je 2013. godine svih 600 brodova sa preko 200.000 turista poseti arheološki park Viminacijum. Samo iz ovih pokazatelja proizilazi da bi DOMVS SCIENTIARVM VIMINACIVM, kao izuzetno atraktivna lokacija, mogao da vrati uloženi novac za 3-4 godine.

Urađeni radovi u periodu od pocetka istraživanja rimskog grada i legijskog vojnog logora (Oktobar 2003.- Juli 2009.g.):

 • Pokrivena su 4 velika objekta: paleohrišćanska memorija, severna kapija vojnog logora, rimske terme, mauzolej u kojem je najverovatnije sahranjen rimski imperator Hostilijan. Dragulj Viminacijuma predstavljaju otkrivene fresko oslikane grobnice. Nalaz ovih fresaka predstavlja izuzetno otkriće, jer one predstavljaju najznačajnije freske kasnoantičkog perioda sa cele teritorije Rimskog carstva.
 • DOMVS SCIENTIARVM VIMINCIVM sa blizu 5.000m2, stavljen pod krov i pripremljen je da se septembra 2010. godine svečano otvori. Do kraja septembra 2009.godine, zapadno krilo će biti već opremljeno za smeštaj arheološke i multidisciplinarne ekipe koja radi na Viminacijumu.
 • Iskopava je rimski amfiteatar sa 12.000 mesta za sedenje. Amfiteatar se priprema se za 2010.godinu, kada će u njemu biti održane Mediteranske igre antičke drame sa više hiljada učesnika.
 • Istražen je rimski akvadukt u dužini 1700 metara
 • Istražen je Castelum aquae
 • Rekonstruiše se akvadukt i Castelum aquae, gde će se posetiocima omogućiti da posmatraju način kako se jedan rimski grad snabdevao vodom i kako je funkcionisala komunalna služba vodosnabdevanja.
 • Urađena je monografija B4 formata ITINERARIUM ROMANUM SERBIAE na engleskom, nemačkom, italijanskom i srpskom jeziku.
 • Urađen je DVD ITINERARIUM ROMANUM SERBIAE na engleskom, nemačkom, italijanskom i srpskom jeziku.
 • Urađeno je preko 700 različitih suvenira koje su uradili naši vrhunski dizajneri
 • Urađen je veći broj kopija rimskog zlatnog i srebrnog nakita
 • Urađene su kopije rimskih posuda
 • Urađene su kopije rimskih lampi
 • Urađene su kopije rimskih fibula
 • Urađen je propagandni materijal na engleskom, nemačkom, francuskom i italijanskom jeziku
 • U štampi je monografija Viminacijuma na engleskom, nemačkom, francuskom i italijanskom jeziku
 • Sašiveno je 720 muskih rimskih toga i zenskih hitona i himationa na način kako su ih Rimljani pravili
 • Urađene su brojne rekonstrukcije rimske ratne opreme (šlemovi, oklopi, štitovi, mačevi, koplja, stegovi, zastave
 • Urađene su rekonstrukcije rimskih muzičkih instrumenata
 • Urađena je igrica za decu Misterija imperatorove smrti (nemački, engleski, srpski jezik)
 • Urađen je DVD TV film Viminacium lumen meum (engleski, srpski jezik)
 • Uradjena su 4 spota vrhunskog kvaliteta na engleskom i srpskom jeziku
 • Urađen je CD Viminacium (nemački, engleski, srpski jezik)
 • Obezbeđena je 24-časovna čuvarska služba (12 čuvara)
 • Dovodena je struja na lokalitet
 • Urađen Projekat turističke signalizacije iz svih putnih pravaca ka Viminacijumu
 • Urađena i postavljena turistička signalizacija iz putnog pravca Beograda do Viminacijuma
 • Postignut je dogovor sa evropskim brodarima o satnici posete Viminacijumu.
 • Uvršćen u biciklističku rutu Atlantik – Crno more kao punkt D210.
 • Na Viminacijumu zaposleno 20 mladih ljudi iz okolnih mesta.
 • 2007. g. u okviru svetske manifenstacije “Save the Earth”, održan koncert grupe “Van Gogh” i “Revised EKV”.
 • 2008. g. organizovan koncert sveste operske dive Emme Shapplen.
 • Imajući u vidu da je Viminacijum pre 2000 godina bio na Dunavu, za 2009. i 2010. godinu se planira prokopavanje kanala dužine 1200, širine 40 i dubine 8 metara koji bi spojio Viminacijum sa Dunavom i omogućio pristan velikih brodova direktno na arheološki lokalitet.
 • Viminacijum je uvršćen među sto mesta koje treba posetiti.
 • Viminacijum je dobitnik Turističkog cveta za 2008. godinu.

 

Galerije fotografija

 •  

 •